Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób korzystających z zasobów Biblioteki Publicznej Gminy Jodłownik oraz Filii Bibliotecznych
w Szczyrzycu, Krasnem-Lasocicach, Wilkowisku i Sadku.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku reprezentowana przez Kierownika z siedzibą w Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik, 18/332-12-51 wew.163; 18 332-10-70
  e-mail: bpjodlownik@op.pl; wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1/2000, NIP 737-18-70-437; REGON
  492688469
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:, iodo@jodlownik.pl tel. 18/332-12-51 wew.119
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Jodłowniku oraz jej filii w Sadku, Wilkowisku, Krasnem- Lasocicach i Szczyrzycu. na podstawie art. 6 ust.1 lit a, c, e RODO a także, Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539.z późn. zm, Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm. oraz Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jodłowniku.
 4. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków. Odbiorcami Pana/i danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z poźn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
  osobowych Pana/ i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest: dobrowolne lecz niezbędne, jeśli chce Pan/i korzystać z usług Gminnej Biblioteki
  Publicznej w Jodłowniku oraz jej filii.
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane*

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.