Regulamin imprez Biblioteki Publicznej Gminy Jodłownik

REGULAMIN IMPREZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JODŁOWNIK WRAZ Z FILIAMI BIBLIOTECZNYMI W SZCZYRZYCU, WILKOWISKU, KRASNEM-LASOCICACH I SADKU

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Jodłownik wraz z Filiami, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora: 34-620 Jodłownik 198, tel. 18 332-10-70; e-mail: bpjodlownik@op.pl
 2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Każdy organizowany przez Bibliotekę konkurs będzie posiadał odrębny regulamin wraz z kartą zgłoszenia zamieszczany również na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Jodłowniku www.bpjodlownik.pl
 3. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących udział   w imprezie.

III. Zmiany terminu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności

 1. Imprezy są bezpłatne.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego w skrócie  (RODO), oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku informujemy że :

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez jest Organizator. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe o których mowa w pkt. II ust. 1, 2 pobierane są na podstawie zgłoszenia uczestnictwa i przetwarzane będą wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji danej imprezy. Podane przez uczestnika dane będą przetwarzane również przez Organizatora w celach promocji oraz prawidłowej realizacji imprezy a także w celu komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 3. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora,
 4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych uczestnika do momentu jej wycofania.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej : e-mail: iodo@jodlownik.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane uczestników zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania  i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, uczestnik imprezy posiada prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez uczestnika imprezy zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez uczestnika imprezy zgody, a ponadto, uczestnik imprezy posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 • Gdy Uczestnik imprezy uzna , iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora (bpjodlownik.pl) i innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora a także w publikacjach i serwisach osób trzecich (http://www.jodlownik.pl),(www.limanowa.in) z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje                          o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia

VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.bpjodlownik.pl

 

REGULAMIN IMPREZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JODŁOWNIK WRAZ Z FILIAMI BIBLIOTECZNYMI