Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Jodłowniku

§ 1
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty (legitymację szkolną),
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
§ 2
 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  1. jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem,
  2. przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej, co najmniej aktualnej wartości książki).
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki winien poinformować o tym bibliotekę, co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
§ 3
 1. Wypożyczać można jednorazowo 4 woluminy.
 2. Książki z działu beletrystyki oraz lektury szkolne wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 14 dni. Książki naukowe i popularnonaukowe na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeżeli stanowią szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą tych czytelników.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
§ 4
 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych.
§ 5
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu: wpłaca równowartość całości dzieła wg aktualnej ceny rynkowej. Za zniszczoną lub zagubioną oprawę z folii – odpłatność wynosi 0,50 zł.
  Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – identyczny egzemplarz, lub inna książkę nie mniejszej wartości przydatną dla biblioteki.
§ 6
 1. Za przetrzymywanie książki ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszt oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 7
 1. Uwagi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków i zażaleń.
§ 8
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika biblioteki do Urzędu Gminy Jodłownik.