Deklaracja Dostępności

 • 8 kwietnia 2021

Deklaracja dostępności  Biblioteki Publicznej Gminy Jodłownik

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.                                         

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej : www.bpjodlownik.pl

Data publikacji strony internetowej : 01.01.2014

Data ostatniej aktualizacji : 29.03.2021

Dane teleadresowe

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik

34-620 Jodłownik 198

NIP 737-18-70-437

Tel. 18 332-10-70

e-mail ; bpjodlownik@op.pl

strona internetowa : ww.bpjodlownik.pl

Stan dostępności cyfrowej :

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone informacje (najczęściej pliki pdf), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań .

Skróty klawiaturowe :

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Jodłownik.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Tańcula
e-mail: bpjodlownik@op.pl
Telefon: 183321070

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Publicznej Gminy Jodłownik

 1. Budynek jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.            
  Do pomieszczenia Biblioteki prowadzą schody.
 2. Przed budynkiem wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 3. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
 4. Brak urządzeń, środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  ( rampy podjazdowe, winda, drzwi automatycznie rozsuwające), umożliwiających dostęp do pomieszczeń Biblioteki
 5. Brak informacji wizualnej dźwiękowej i dotykowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń
 6. Brak oznaczeń w alfabecie Braille´a , oznaczeń kontrastowych i  w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo widzących
 7. Brak zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 8. Na terenie Biblioteki nie ma tłumacza języka migowego